سوگند نامه فارسی

متن پیمان زناشویی ایران باستان

 

داماد: به نام نامی یزدان تورا من برگزیدم از میان این همه خوبان برای زیستن با تو میان این گواهان بر لب آرم این سخن با تو ، هوادار تو خواهم بود وفادار تو خواهم بود هر لحظه و هر جا پذیرا میشوی آیا ؟

عروس: پذیرا میشوم مهر تورا از جان هم اکنون باز میگویم میان انجمن باتو وفادار تو خواهم بود در هر لحظه و هر جا .