شرایط ضمن عقد


• الف – زوجه شرط نمود هرگاه طلاق بنا به در خواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق ورفتار وی نبوده زوج موظف است تا نصف دارائی موجود را که در ایام زناشوئی با او بدست آورده یا معادل آنرا طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.

• ب- زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیرداد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز ازدادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل باحق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.
1-استنکاف شوهر از دادن نفقه زن بمدت 6 ماه به هر عنوان وعدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را بمدت 6 ماه وفا نکند و اجبار به ایفا هم ممکن نباشد.
2-سوءرفتار یا سوءمعاشرت زوج به حدی  که ادامه زندگی را برای زوجه غیرقابل تحمل نماید
3-ابتلا زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشوئی برای زوجه مخاطره آمیز باشد
4-جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد
5-عدم رعایت دستوردادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد
6-محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر یاجزای نقدی که بر اثرعجز از پرداخت منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس وجزای نقدی که مجموعا منتهی به  5 سال یا بیشتر بازداشت شودو حکم مجازات درحال اجرا باشد
7-ابتلا زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد
8-زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند تشخیص ترک زندگی خانوادگی وتشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه بدون غذرمووجه از نظر دادگاه غیب نماید
9-محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرا هرگونه مجازات اعم از حد تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت  خانوادگی  وشئون زوجه باشد تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است باتوجه به وضع وموقیت زوجه  و عرف وموازین دیگر بادادگاه است
10-درصورتیکه پس ازگذشت 5 سال زوجه ازشوهرخود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود
11-درصورتیکه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه به دادگاه پیدا نشود
12-زوج همسردیگری بدون رضایت زوجه اختیارکند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید

• ج-زوجین میتوانند در مورد نحوه پرداخت مهریه یکی از موارد را انتخاب نمایند
1- عندالمطالبه
2- عندالاستطاعت